ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610418000018
การเปรียบเทียบความพึงพอใจของระบบจัดการรหัสอ้างอิงเอกสารสำหรับการสืบค้นเอกสารกรณีศึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลางกรมธุรกิจพลังงาน
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
วัชราภรณ์ เขียนแม้น
10/04/2555 - 10/04/2555
-
-
-
0.20