ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610328000037
การพัฒนาระบบการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
ดร.สรเดช ครุฑจ้อน
น.ส.นฏกร ประมายันต์
01/01/2558 - 30/04/2558
7
1
58-70
0.80