ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610418000020
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนบนระบบเครือข่ายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม เรื่องงานเลือกทำและงานทำซ้ำ
การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 2
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
นรังค์ ตรีธัญญา
29/05/2555 - 30/05/2555
-
-
-
0.20