ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610418000025
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเตอร์เน็ตรายวิชาการพัฒนาเว็บไซด์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปช่วงชั้นที่ 4 โดยเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น
จิติภัสร์ โชตินิธิธานันทร์
05/07/2555 - 06/07/2555
-
-
421-426
0.20