ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610418000029
การศึกษาสัดส่วนความสัมพันธ์และความต้องการสนับสนุนของรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานกรณีศึกษาประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
นายสมพงษ์ พนมชัย
01/01/2555 - 31/08/2555
3
1
-
0.60