ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610418000030
การพัฒนาแบบฝึกหัดแบบปรับเหมาะตามความรู้และความมั่นใจของผู้เรียน
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.สรเดช ครุฑจ้อน
นายประกาศิต ช่างสุพรรณ
01/07/2555 - 31/12/2555
3
2
-
0.60