ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610418000031
การใช้โครงร่างแบบอิงเทคนิคการทำเหมืองบนเว็บเพื่อการปรับปรุงระบบอีเลิร์นนิง
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
น.ส.สรินทิพย์ ทวีเดช
01/07/2555 - 31/12/2555
3
2
-
0.60