ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610418000033
การพัฒนาตัวแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอลเพื่อพัฒนาทักษะทางการคิด
วารสารบรรณศาสตร์ มศว. ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.สรเดช ครุฑจ้อน
น.ส.นภวรรณ กองศรีมา
01/01/2555 - 30/06/2555
5
1
-
0.60