ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610418000034
การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียน ช่วยสอนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสระบบปฏิบัติการแอนดรอยรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชั้นประถมศึกษาปีที่5 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
กองทอง บุหร่า
05/07/2555 - 06/07/2555
-
-
-
0.20