ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610418000035
รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยระบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่นครั้งที่ 5 ราชภัฏ เชียงใหม่ เทิดไท้84 พรรษา มหาราชัน"มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
12/02/2555 - 14/02/2555
-
-
-
0.20