ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610418000037
แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบไฮบริดของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การประชุมวิชาการระดับชาติเบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
นายปัญญา ศรีสวัสดิ์ฉิม
29/05/2555 - 29/05/2555
-
-
-
0.20