ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610418000038
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการพัฒนาแบบจำลองสมการโครงสร้าง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
ณมน จีรังสุวรรณ
นายศรันย์ นาคถนอม
01/07/2555 - 31/12/2555
6
12
-
0.60