ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610328000039
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บด้วยระบบสื่อหลายมิติแบบปรับตัว ตามแบบการเรียนรู้ของเดวิด คอล์บ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.กฤช สินธนะกุล
ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
รุ่งกานต์ สุขลิ้ม
01/01/2558 - 31/12/2558
14
1
76-82
0.80