ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610418000039
ยูบิควิตัสคอมพิวติ้ง : มูลบทสู่การเป็นอัจฉริยะแห่งวิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณมน จีรังสุวรรณ
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ประทีป เลิศชัยประเสริฐ
01/07/2555 - 31/12/2555
3
2
-
0.60