ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610418000040
การเรียนการสอนในห้องเรียนเสมือนจริงสำหรับระดับอุดมศึกษา
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ณมน จีรังสุวรรณ
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
นายอดิเรก เยาว์วงศ์
01/10/2554 - 31/01/2555
-
-
75-81
0.60