ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610418000041
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาเป็นหลักบนการปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง โดยใช้โปรแกรมจำลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
วารสารมหาวิทยาลัยธนบุรี
ณมน จีรังสุวรรณ
นายอดิเรก เยาว์วงศ์
01/01/2555 - 30/06/2555
6
11
-
0.60