ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610418000042
ระบบสแคฟโฟลด์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ทัศนีย์ รอดมั่นคง
01/07/2555 - 31/12/2555
4
3
-
0.60