ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610418000043
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในสังคมพหุวัฒนธรรม
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ณมน จีรังสุวรรณ
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
นิมารูนี หะยีวาเงาะ
01/09/2555 - 31/12/2555
23
3
-
0.60