ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610418000044
การเรียนรู้แบบเชื่อมต่อ : มุมมองที่ต้องตระเตรียมสำหรับสังคมไทยในยุคดิจิตอล
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณมน จีรังสุวรรณ
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
นายอรรณพ ปิยะสันธ์ชาติ
01/07/2555 - 31/12/2555
3
2
-
0.60