ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610418000045
การใช้ LMS ในสถาบันการศึกษาของไทย
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณมน จีรังสุวรรณ
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
อำนาจ สวัสดิ์นะที
01/07/2555 - 31/12/2555
3
2
-
0.60