ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610418000046
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภูมิภาคอาเซียน : การปรับตัวของยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคม อาเซียน ปี พ.ศ.2558
วารสารปัญญาภิวัฒน์
ณมน จีรังสุวรรณ
นางสุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์
01/01/2555 - 30/06/2555
3
2
121-131
0.60