ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610418000047
การเรียนรู้ร่วมกันในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบ u-Learning
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
สิทธิชัย ลายเสมา
01/01/2555 - 30/06/2555
3
2
121-131
0.60