ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610418000049
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักในสภาพแวดล้อม การเรียนรู้แบบ u-Learning Problem-based Learning in Ubiquitous Learning Environment
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต ปัตตานี
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
นพดล ผู้มีจรรยา
01/09/2555 - 31/12/2555
23
3
-
0.80