ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610418000050
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา เป็นหลักในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ u-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิงบูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเซี่ยน : นโยบายและกระบวนการประจำปี 2555
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
นพดล ผู้มีจรรยา
14/08/2555 - 15/08/2555
-
-
235-242
0.20