ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610418000051
การพัฒนารูปแบบเลิร์นนิงอ็อบเจกต์สำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการการศึกษาบันเทิงเพื่อสนับสนุนการใช้งานบนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์
วารสารวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
น.ส.ณัฐกานต์ ภาคพรต
01/09/2555 - 31/12/2555
23
3
-
0.80