ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610418000052
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคมเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุดมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม
01/09/2555 - 31/12/2555
23
3
-
0.80