ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610418000053
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน โดยใช้เทคนิคการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานทักษะวิชาชีพระดับสากล
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
สุวุฒิ ตุ้มทอง
01/09/2555 - 31/12/2555
23
3
-
0.80