ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610418000055
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก
วารสารวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
บุรินทร์ นรินทร์
01/09/2555 - 31/12/2555
23
3
-
0.80