ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610418000056
การพัฒนารูปแบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบโครงการด้วยวิธีถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
นายชัยวัฒน์ การรื่นศรี
01/07/2555 - 31/12/2555
23
3
-
0.60