ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610419000001
การพัฒนารูปแบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบโครงการด้วยวิธีถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
01/07/2555 - 31/12/2555
4
2
-
0.60