ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610419000002
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเอ็มเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีการเชื่อมต่อด้วยวิธีการปริทัศน์ความรู้จากสภาพแวดล้อมจริง
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเชี่ยน: นโยบายและกระบวนการประจำปี 2555
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
นาวิน คงรักษา
14/08/2555 - 15/08/2555
-
-
101-109
0.60