ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610328000041
การวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวิชา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
น.ส.วีณา คงพิษ
01/10/2558 - 31/12/2558
12
2
44-83
0.80