ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610419000004
การพัฒนารูปแบบ e-Training สำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
นางนุชนาฏ ใจดำรงค์
01/01/2555 - 30/06/2555
12
1
-
0.60