ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610419000005
ประสิทธิภาพของการฝึกอบรมออนไลน์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง 2555 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
นายจิระ จิตสุภา
14/08/2555 - 15/08/2555
-
-
-
0.20