ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610419000006
การสังเคราะห์เนื้อหาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
นายจิระ จิตสุภา
01/01/2555 - 30/06/2555
8
1
-
0.60