ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610419000009
การพัฒนารูปแบบระบบช่วยเหลือผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์
นายธนรัตน์ แต้วัฒนา
01/07/2555 - 31/12/2555
6
2
-
0.60