ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610419000011
ผลของการใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ประชุมวิชาการโสตฯ-เทคโนฯสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
17/01/2555 - 18/01/2555
-
-
-
0.20