ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610419000012
การพัฒนารูปแบบเครือข่ายสังคมเชิงเสมือนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับการศึกษาพหุวัฒนธรรม
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิงประจำปี 2555 อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
14/08/2555 - 15/08/2555
-
-
-
0.20