ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610328000042
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียน ที่เรียนด้วยระบบอีเลิร์นนิง ในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
วารสารจันทรเกษมสาร
ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
น.ส.เล็กฤทัย ขันทองชัย
01/07/2558 - 31/12/2558
2
41
87-94
0.60