ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610419000014
รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนด้วยโครงงานนิเทศศาสตร์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิงประจำปี 2555 อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
14/08/2555 - 15/08/2555
-
-
-
0.20