ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610419000018
การติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ ระยะสั้นหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงของศูนย์พัฒนาแรงงาน จังหวัดนนทบุรี
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รวีวรรณ ชินะตระกูล
นายเสมอ เริงอนันต์
นางจารุณี กลมสอาด
01/10/2554 - 31/01/2555
11
1
-
0.60