ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610419000019
การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างอาคารของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วารสารวิทยาจารย์สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ
รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
นายเดโช อุ่นสุข
01/03/2555 - 31/03/2555
111
5
-
0.60