ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610419000026
การศึกษาผลการใช้หลักสุตรฝึกอบรมแบบผสมผสานโดยบูรณาการกับระบบการจัดการความรู้สำหรับนักวิจัยมือใหม่เรื่องการเขียนโครงการวิจัย
วิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
ศจีมาจ ณ วิเชียร
นางดวงกมล บุญธิมา (โพธิ์นาค)
01/07/2555 - 31/12/2555
3
2
-
0.60