ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610419000027
การพัฒนารูปแบบระบบงานประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสำหรับหน่วยการศึกษาเฉพาะทางของกองทัพเรือ
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
นาวาตรีสุปัญญา จันทร์เพ็ญศรี
01/01/2555 - 31/03/2555
25
85
-
0.60