ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610419000028
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเติมเต็มช่องว่างสมรรถนะหลักสูตรรายวิชาชีพช่างยนต์
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
นายสมใจ เพียรประสิทธิ์
01/01/2555 - 30/04/2555
22
1
-
0.80