ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610419000029
รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาช่างอุตสาหกรรม
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
นายพิทยา ชินะจิตพันธุ์
01/01/2555 - 30/04/2555
12
1
-
0.80