ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610419000030
การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกงานของนักศึกษาแผนกช่างยนต์กรณีศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
01/01/2555 - 30/06/2555
6
1
-
0.60