ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610423000002
การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานขายในธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
นิตยา อุตกฤษฏ์
01/01/2559 - 30/04/2559
26
1
121-132
0.80