ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610328000044
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GPRS ร่วมกับแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการความรู้ข้อมูลและข่าวสาร ส่งเสริมการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
หทัยชนก เชื่อมกลาง
- 31/03/2558
27
93
21-27
0.60