ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610423000003
การวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้งานระบบอีเลิร์นนิงรายวิชาโครงสร้างข้อมูล โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์
น.ส.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์
01/01/2559 - 29/02/2559
35
1
79-87
0.60